content top

dr Slađana Šobajić, red. prof.

Sladjana SobajicDr Slađana Šobajić je rođena 12.7.1958. godine u Beogradu. Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu je diplomirala 1982. godine Iste godine je započela poslediplomske magistarske studije na Farmaceutskom fakultetu. Magistarski rad pod naslovom “Sastav i biološka vrednost lipida u ishrani dece sa posebnim osvrtom na unos trans masnih kiselina» odbranila je 1991. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom «Efekti dijetarnog selena i vitamina E na sastav, oksidativnu stabilnost lipida i raspoloživost selena iz svinjskog mesa» odbranila je 1996. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Specijalista sanitarne hemije postala je 1998. godine. Za docenta na predmetima Bromatologija i Zdravstvena ispravnost namirnica izabrana je 1996. godine, 2001. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora, a 2007. godine u zvanje redovnog profesora na Beogradskom Univerzitetu.
Dr Slađana Šobajić je koautor jednog udžbenika za univerzitetske studije.

Koautor je oko 80 naučnih i stručnih radova štampanih u celini, od čega 22 rada u časopisima sa SCI liste. Na savetovanjima i kongresima učestvovala je sa 70 naučna saopštenja štampana u izvodu. Naučno-istraživački rad dr Slađane Šobajić se odvija od 1996. godine u okviru projekata koje finansira Republičko Ministarstvo za nauku.

Član uređivačkog odbora časopisa «Hrana i ishrana/Beograd» i član redakcije časopisa «Arhiv za farmaciju/Beograd».

Dr Slađana Šobajić je bila koordinator četiri kursa kontinuirane edukacije farmaceuta, član naučnog odbora evropskog kongresa ECSS, stručni koordinator letnje škole EPSA, predsednik naučnog odbora više nacionalnih simpozijuma i ko-predsednik naučnog odbora nacionalnog kongresa.

Dr Slađana Šobajić je učestvovala 2005. godine na FAO/WHO Meeting on enhancing developing country participation in scientific advice activities, održanom u Beogradu, nakon čega je izabrana u FAO Food composition expert roster za 2007-2011.

Dr Slađana Šobajić je član Farmaceutskog društva Srbije, član i predavač po pozivu društva «Sremuš – ishrana u prirodi», član i sekretar sekcije za sanitarnu hemiju Farmaceutskog društva Srbije, član udruženja za medicinu sporta Srbije. Dugogodišnji je član i generalni sekretar Jugoslovenskog društva za ishranu (od 1996-2008. godine), a od 2008. godine je predsednik Društva za ishranu Srbije.