content top

Izvod iz Statuta Društva za ishranu

 • da prati i favorizuje savremena dostignuća nauke u oblasti hrane i ishrane i njihovu primenu,
 • da podstiče naučno-istraživački rad svojih članova u svim oblastima hrane i ishrane,
 • da podstiče praćenje ishrane i stanja uhranjenosti stanovništva i predlaže mere za njihovo unapredjenje u skladu sa savremenim saznanjima,
 • da daje predloge i pruža stručnu pomoć u pogledu unapredjivanja proizvodnje, prometa, čuvanja, kontrole i korišćenja namirnica,
 • da pruža stručnu pomoć i učestvuje u izradi programa za proizvodnju hrane sa posebnim akcentom na proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane,
 • da daje predloge za donošenje i poboljšanje propisa o hrani i ishrani, kao i mišljenja o predloženim propisima,
 • da se stara o kontinuiranom stručnom uzdizanju svojih članova,
 • da saradjuje sa obrazovnim ustanovama u kojima se školuju kadrovi odgovarajućih struka pri razradi i utvrdjivanju nastavnih programa, planova i metoda,
 • da daje inicijative za osnivanje ustanova i drugih vidova usavršavanja kadrova u oblasti hrane i ishrane,
 • da doprinosi stručnom uzdizanju kadrova zaposlenih u proizvodnji, prometu i kontroli kvaliteta namirnica, kao i u društvenoj ishrani i ugostiteljstvu,
 • da aktivno radi na prosvećivanju stanovništva o pravilnoj i racionalnoj ishrani, kvalitetu, higijenskoj ispravnosti i rukovanju namirnicama, u skladu sa zakonom,
 • da nastoji da se u proizvodnji i prometu namirnica, kao i pripremi jela vodi računa o zaštiti hrane i zaštiti životne sredine od zagadjivanja,
 • da omogući svojim članovima da javno iznose svoje stavove, rezultate rada i iskustva i iskažu svoje kreativne sposobnosti,
 • da se bori za pravni i moralni integritet svojih članova,
 • da promoviše studije i istraživanja svojih članova korisnih za razvoj Društva,
 • da promoviše nacionalna i internacionalna okupljanja u oblasti ljudske ishrane,
 • da objavljuje svoj časopis “Hrana i ishrana” i druge publikacija u skladu sa zakonom.